Netwerk Samenlevingsscholen

Het Centrum voor Levensbeschouwing organiseert in het schooljaar 2017-2018 weer netwerkbijeenkomsten voor (aanstaande) samenlevingsscholen in Noord Nederland. Vertegenwoordigers van scholen zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
 
Op basis van de ervaringen van de afgelopen schooljaren is besloten om de bijeenkomsten niet uitsluitend te beperken tot de onderwerpen identiteit en levensbeschouwing maar de inhoud te verruimen naar alle onderwerpen waarmee (aanstaande) samenlevingsscholen te maken hebben/kunnen krijgen. Daarbij zijn de thema’s die door de deelnemers zelf worden aangedragen leidend.
 
Thema’s die aan bod komen
  • identiteit en levensbeschouwing
  • waarden en bewustwording samenlevingsschool
  • communicatie rondom samenlevingsschool
  • draagvlak samenlevingsschool/waar komt initiatief vandaan
  • rollen identiteitscommissie, MR en schoolcommissie
  • brede identiteit: levensbeschouwing, pedagogisch, onderwijskundig, maatschappelijk en organisatorisch (uitgangspunten Elke school een eigen gezicht, brochure CvL)
 
Vorm netwerkbijeenkomsten
We kiezen voor de volgende vorm(en) en willen daar graag met deelnemende scholen invulling aan geven in de eerste bijeenkomst:
  • vast netwerk van de directeuren van de (aanstaande) samenlevingsscholen
  • themabijeenkomsten met wisselende deelnemers (afhankelijk van onderwerp)
  • uitwisseling van best practices (evt. via internet)
  • twinning: elke samenlevingsschool wordt gekoppeld aan één of twee andere samenlevingsscholen en binnen deze groep wordt systematisch kennis gedeeld
 
Voor bestuurders van samenlevingsscholen organiseren we afzonderlijk één of meer bijeenkomsten met thema’s die op bestuurlijk vlak liggen.
 
Data
28 november 2017
18 april 2018 

 

tijd: 9.30 – 11.30 uur

 

Hebt u belangstelling voor deze netwerkbijeenkomsten? Mail naar Aafke Reinders, adviseur identiteit of naar info@centrumvoorlevensbeschouwing.nl< TERUG